Obec Rovinka

Obec Rovinka leží 3 km juhovýchodne od Bratislavy a 10 km od Šamorína na úrodnej vnútrokarpatskej Podunajskej rovine, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Cez obec prechádza štátna cesta I. triedy č. 63, ktorá spája Bratislavu s Komárnom. Železničná stanica s názvom Rovinka je vzdialená od centra obce asi 2 km. Do roku 1996 bola obec súčasťou okresu Bratislava-vidiek. Uplatnením zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. bola obec začlenená do okresu Senec a do Bratislavského kraja. Podunajská rovina, na ktorej leží obec, je najteplejšou a najsuchšou oblasťou Slovenska. Má najviac slnečného svitu a je aj najveternejšou rovinnou oblasťou u nás.

Do územia obce zasahuje Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy. V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Topoľové hony, ktorej predmetom ochrany sú suchomilné panónske dúbravy a rastlinné spoločentsvá s klokočom perovitým. V obci sa nachádza chránený strom - Novolipnický platan (platan javorolistý) ktorého vek sa odhaduje cez dvesto rokov.

V katastri obce sa nachádzajú štrkové jazerá - malé a veľké. Popri veľkom jazere vyrástli aj dve záhradkárske osady, ktorých majitelia, ale aj viacerí občania a návštevníci, využívajú vody jazera na kúpanie a člnkovanie.
Vo vzdialenosti 5-6 km je vodná zdrž Čunovo, ktorá je súčasťou vodného diela Gabčíkovo. Najbližšie vodné plochy sú Malá voda a Piesková jama, ktoré sa využívajú na lov rýb a rekreáciu. Z voľne žijúcej zveri sú najviac zastúpené zajace, bažanty, srnčia zver, diviačia zver a vodné vtáctvo.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Rovinka

Lokalita

 
© Viladomy.eu, 2010, Všetky práva vyhradené